MKB energie lening

Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken.

Wat

Rentekorting op een lening voor energiemaatregelen uit de actuele Energielijst. De lening sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Waarvoor

Voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting is 3% op uw lening. De subsidie geldt niet voor windturbines.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of sportvereniging), een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.
 • De aanvraag is voor een vestigingsadres in de provincie Overijssel. Het vestigingsadres is geen woonadres.
 • De energiemaatregel is ten minste één van de volgende voorzieningen:
  • Een technische voorziening voor energiebesparing in of bij bedrijfsgebouwen (ook sportvelden komen in aanmerking). De voorziening staat in de actuele Energielijst onder categorie A. 
  • Een technische voorziening voor energiebesparing bij processen. Deze processen staan in de actuele Energielijst onder categorie B.
  • Een technische voorziening voor opwekking van duurzame energie in of bij bedrijfsgebouwen. De voorziening staat in de actuele Energielijst onder D. De subsidie geldt niet voor windturbines.
 • De lening moet binnen 4 maanden na ontvangst van de subsidieverleningsbeschikking zijn aangevraagd bij het SVn, en heeft:
  a. een looptijd van 10 jaar als de aanvrager een stichting, vereniging of een kerkgenootschap is.
  b. een looptijd van 5 jaar in alle andere gevallen.
 • De aanvrager moet ten minste drie jaarverslagen van de laatste boekjaren laten zien.
 • De aangeboden rente door het SVn bedraagt minimaal 1,5 procent.
 • De hoofdsom van de energielening is maximaal 75 procent van de subsidiabele kosten. Het heeft een minimum van 10.000 euro en een maximum van 100.000 euro.
 • Bij Photo-voltaïsche panelen bevat het dak waarop ze worden geplaatst geen asbest.
 • U heeft alle benodigde vergunningen voor de energiemaatregel.
 • Als de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan geldt de de-minimisverordening of de de-minimisverordening Landbouw.

De precieze voorwaarden staan in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, hoofdstuk 8, paragraaf 8.14. Deze vindt u onder Wet- en regelgeving onderaan deze pagina.

Aanpak

Aanvraag

 1. U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u vinden onderaan deze pagina.
 2. De provincie bepaalt of uw maatregel in aanmerking komt voor de subsidie. Als de provincie akkoord gaat, krijgt u de beschikking waarin de voorwaarden van de lening staan. U krijgt ook een aanvraagformulier en een checklist. Dit formulier stuurt u met de benodigde documenten per post naar het SVn.
 3. Het SVn kijkt of u in aanmerking komt voor de lening. U krijgt hier bericht over. 

Bijlagen

U moet de volgende bijlagen meesturen:

 • Offertes waaruit de kosten van de energiemaatregel(en) blijken.
 • Verleningsbrieven (alleen van toepassing indien u aanvraagt namens een organisatie die eerder de-minimissteun heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde

U kunt deze uploaden in het formulier. U kunt maximaal 100 Mb aan bijlagen uploaden.

Afhandeling van uw aanvraag

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst.
De maximale behandeltermijn is 13 weken.

Declaraties

Nadat u een duurzaamheidlening heeft afgesloten bij SVn kunt u de declaraties, via het onderstaande formulier Indienen declaraties, bij ons indienen.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Maximale bijdrage

De rentekorting bedraagt maximaal 3 procent. Hij is gebaseerd op de vijf- of tienjaars marktrente die geldt op het moment dat de aanvraag voor een energielening is ontvangen door het SVn. Kijk voor actuele rentestanden, waar u dus 3% vanaf mag halen, op de website van SVn.

Beschikbaar budget

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van rentekorting. Het subsidieplafond voor 2016 is vastgesteld op 2.500.000 euro.

Formulieren