Duurzaamheidslening particulier en Energiebespaarlening particulier en VVE’s

TFC-constructie: Duurzaamheidslening

Met de Duurzaamheidslening kan een particulier bij de gemeente geld lenen uit een speciaal fonds om de eigen woning energiezuinig te maken. De gemeente werkt hiervoor samen met SVn. SVn beheert het speciale fonds voor Duurzaamheidsleningen van de gemeente en verzorgt de financiële afhandeling.

Werking

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een financiële partner van gemeenten, andere overheden en marktpartijen in volkshuisvesting. Om een fonds door SVn te laten beheren gaan partijen een overeenkomst aan met SVn.

Met de Duurzaamheidslening kan een particulier bij de gemeente geld lenen uit een speciaal fonds om de eigen woning energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld met energiebesparingsmaatregelen, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. Hiermee dalen de energielasten en wordt het wooncomfort vergroot. Daarnaast helpt het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente.

De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen van € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De rente is gebaseerd op ons 10 of 15 jaar vaste rentetarief van SVn (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting van 3%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

De gemeente stelt een verordening op die de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening vastlegt. Deze voorwaarden zijn onder andere: de doelgroep, de hoofdsom van de lening, welke energiebesparende maatregelen in aanmerking komen, de te stellen zekerheid en de definitie van het woningsegment.

Sterktes en zwaktes

Sterk

 • Lening voor de consument, voor de verstrekker een fonds met revolverend karakter.

Zwak

 • Veel woningeigenaren zijn zich nog onvoldoende bewust van de achterstallige staat van hun eigen woning. Het bewustwordingsproces vergt veel inspanning van partijen die in deze markt opereren.

Contact

www.svn.nl (website)
e-mail: kredietverlening@svn.nl
telefoon: 033 253 94 36

Meer informatie

TFC-constructie: Energiebespaarfonds

Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds heeft een budget van € 300 miljoen.

Woningeigenaren mogen met deze lening energiebesparende maatregelen financieren, zoals betere isolatie of een nieuwe hr-ketel of zonneboiler. Zonnepanelen mogen ook uit de lening worden betaald, maar voor maximaal 75% van de lening. Het restant moet dan in andere maatregelen worden gestoken. De lening kan gebruikt worden voor 17 energiebesparende maatregelen. De voorwaarden staan op www.ikinvesteerslim.nl.

Opdrachtgever en uitvoering

Het Energiebespaarfonds vloeit voort uit het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden ook de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoeringsorganisatie. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers. Afsluitkosten, rente en aflossing vloeien terug in dit fonds.

Werking

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening worden de kosten over meerdere jaren verdeeld . Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Kenmerken van de Energiebespaarlening voor particulieren

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een jaarannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van 2 aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening 7 jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening 10 jaar.
 • Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van 10 of 15 jaar.
 • U betaalt een aantrekkelijke rente die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Sterktes en zwaktes

Sterke punten:
Flexibele regeling die varieert in investeringsbedrag en looptijd. Bijzonder aantrekkelijk is het feit dat de energiebesparing (opbrengst) meteen de kosten van de lening kan dekken, waardoor een eigenaar weinig merkt van de investeringskosten.

Zwakke punten:
geen

Bijzonderheden

Bijzonder is dat er ook een Energiebespaarlening voor VVE is. Kenmerken zijn dan:

Kenmerken van de VvE Energiebespaarlening

 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,- (met een maximum van € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid).
 • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze.
 • Het rentepercentage is het geldende percentage voor de looptijd van 10 of 15 jaar, deze percentages worden wekelijks gepubliceerd.
 • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag, eventuele rentestijgingen of -dalingen na binnenkomst hebben geen invloed op de aangeboden rente.
 • De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.
 • Aflossing op basis van maandannuïteiten.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • Verstrekking door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De lening kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-).

Meer informatie

Ik investeer slim: https://ikinvesteerslim.nl/
De uitvoering van de leningen is in handen van de SvN.